Құпиялылық саясаты
1. Жалпы ережелер.
Осы дербес деректерге қатысты саясат «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V заңының талаптарына сәйкес жасалды және дербес деректерді жинау, өңдеу және сақтау тәртібін және «Terricon School» ЖШС (бұдан әрі – Оператор) дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды айқындайды.
1.1. Оператор өзінің жеке деректерін жинау, өңдеу және сақтау, оның ішінде жеке өмірге, жеке және отбасылық құпияға қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау кезінде адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтауды өзінің маңызды мақсаты мен қызметін жүзеге асырудың шартын қояды.
1.2. Осы Оператордың дербес деректерге қатысты саясаты (бұдан әрі – Саясат) Оператордың https://terriconschool.kz веб-сайтқа кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратына қолданылады.

2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар.
2.1. Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу-есептеу техникасы құралдарының көмегімен дербес деректерді өңдеу;
2.2. Дербес деректерді бұғаттау-дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (өңдеу дербес деректерді нақтылау үшін қажет болған жағдайларды қоспағанда);
2.3. Веб-сайт - графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ компьютерлер мен дерекқорларға арналған бағдарламалардың жиынтығы, олардың https://terriconschool.kz желілік мекенжай бойынша интернет желісінде қолжетімділігін қамтамасыз етеді;
2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі-деректер базасында қамтылған және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін дербес деректердің жиынтығы ақпараттық технологиялар және техникалық құралдар;
2.5. Дербес деректерді иесіздендіру - нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай дербес деректердің нақты Пайдаланушыға немесе дербес деректердің өзге субъектісіне тиесілігін анықтау мүмкін болмайтын әрекеттер;
2.6. Дербес деректерді өңдеу - жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, беруді, қол жеткізуді) қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе дербес деректермен осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттер жиынтығы (операциялар), жеке деректерді иесіздендіру, бұғаттау, өшіру, жою;
2.7. Оператор – дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеудің мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, дербес деректермен жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалдық орган, заңды немесе жеке тұлға;
2.8. Жеке деректер - https://terriconschool.kz веб-сайттың белгілі бір немесе анықталған пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат;
2.9. Пайдаланушы - кез келген https://terriconschool.kz веб-сайтына кіруші;
2.10. Дербес деректерді ұсыну - белгілі бір адамға немесе белгілі бір адамдар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған іс-әрекеттер;
2.11. Дербес деректерді тарату - дербес деректерді белгісіз тұлғалар тобына ашуға (дербес деректерді беру) немесе шектеусіз тұлғалар тобының дербес деректерімен танысуға, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында дербес деректерді жариялауға, ақпараттық-телекоммуникациялық желілерде орналастыруға немесе дербес деректерге қандай да бір өзге тәсілмен қол жеткізуге бағытталған кез келген іс-әрекет;
2.12. Дербес деректерді трансшекаралық беру-дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің билік органына, шетелдік жеке немесе шетелдік заңды тұлғаға беру;
2.13. Дербес деректерді жою - дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, нәтижесінде дербес деректер қайтарымсыз жойылатын және (немесе) нәтижесінде дербес деректердің материалдық жеткізгіштері жойылатын кез келген іс-әрекеттер.

3. Оператор пайдаланушының келесі дербес деректерін жинауды, өңдеуді және сақтауды жүзеге асыра алады:
3.1. Тегі, аты, әкесінің аты;
3.2. Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН);
3.3. Электрондық мекенжайы;
3.4. Телефон нөмірлері;
3.5. Білімі, кәсібі, мамандығы және біліктілігі туралы мәліметтер, білімі туралы құжаттардың деректемелері;
3.6. Сондай-ақ сайтта интернет-статистика (Яндекс Метрика және Google Аналитика және басқалар) сервистерінің көмегімен келушілер туралы иесіздендірілген деректерді (оның ішінде «cookie» файлдарын) жинау және өңдеу жүргізіледі.
3.7. Жоғарыда аталған деректер Саясат мәтіні бойынша жеке деректердің жалпы ұғымымен біріктіріледі.

4. Дербес деректерді жинау және өңдеу мақсаттары.
4.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеудің мақсаты - пайдаланушыны электрондық хаттарды жіберу арқылы хабардар ету; азаматтық-құқықтық шарттарды жасасу, орындау және тоқтату; пайдаланушыға веб-сайтта қамтылған сервистерге, ақпаратқа және/немесе материалдарға қолжетімділік беру; пайдаланушы оператор ұсынатын қызметтерді алу шеңберінде үшінші тұлғалар алдындағы шарттық міндеттемелерді орындау мақсатында.
4.2. Сондай-ақ Оператор Пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар және әртүрлі оқиғалар туралы хабарламалар жіберуге құқылы. Пайдаланушы әрқашан операторға school@terricon.kz электрондық пошта мекенжайына хат жіберу арқылы ақпараттық хабарламаларды алудан бас тарта алады «Жаңа өнімдер мен қызметтер туралы хабарламалардан және арнайы ұсыныстардан бас тарту» белгісімен.
4.3. Интернет-чтатистика сервистерінің көмегімен жиналған Пайдаланушылардың иесіздендірілген деректері сайттағы Пайдаланушылардың іс-әрекеттері туралы ақпарат жинауға, сайттың сапасын және оның мазмұнын жақсартуға қызмет етеді.
4.4. Оператор Осы саясаттың ережелері сақталған кезде дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шарттарында Оператормен шарттық қатынастары бар үшінші тұлғаларға дербес деректерді беруді жүзеге асыруға құқылы.

5. Дербес деректерді жинаудың, өңдеудің және сақтаудың құқықтық негіздері.
5.1. Оператор Пайдаланушының дербес деректерін https://terriconschool.kz сайтында орналасқан арнайы нысандар арқылы оларды толтырған және/немесе пайдаланушы өз бетінше жіберген жағдайда ғана жинауды, өңдеуді және сақтауды жүзеге асырады. тиісті нысандарды толтыру және/немесе Операторға өзінің жеке деректерін жіберу арқылы Пайдаланушы осы Саясатқа келісімін білдіреді және сол арқылы жинауға, өңдеуге және сақтауға келісімін білдіреді оператор өзінің дербес деректерін осы Саясатта баяндалған шарттарда көрсетеді.
5.2. Оператор Пайдаланушының шолғышының параметрлерінде рұқсат етілген жағдайда пайдаланушының иесіздендірілген деректерін өңдейді («cookie» файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану кіреді).

6. Дербес деректерді жинау, сақтау, беру және өңдеудің басқа да түрлерінің тәртібі.
Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі дербес деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнаманың талаптарын толық көлемде орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды іске асыру жолымен қамтамасыз етіледі.
6.1. Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және уәкілетті емес тұлғалардың дербес деректеріне қол жеткізуін болдырмайтын барлық мүмкін шараларды қабылдайды.
6.2. Қолданыстағы заңнаманың орындалуына байланысты жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушының дербес деректері ешқашан, ешқандай жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді.
6.3. Дербес деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда Пайдаланушы Операторға Оператордың school@terricon.kz электрондық пошта мекенжайына хабарлама жіберу арқылы оларды өз бетінше өзектендіре алады «Дербес деректерді өзектендіру» белгісімен.
6.4. Дербес деректерді өңдеу мерзімі шектеусіз болып табылады. Пайдаланушы кез келген уақытта операторға school@terricon.kz электрондық пошта арқылы Оператордың электрондық мекенжайына хабарлама жіберу арқылы дербес деректерді өңдеуге өзінің келісімін қайтарып ала алады «Дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу» деген белгісімен.

7. Дербес деректерді трансшекаралық беру
7.1. Оператор дербес деректерді трансшекаралық беруді жүзеге асыру басталғанға дейін аумағына дербес деректерді беруді жүзеге асыру болжанатын шет мемлекеттің дербес деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз ететініне көз жеткізуге міндетті.
7.2. Жоғарыда көрсетілген талаптарға жауап бермейтін шет мемлекеттердің аумағында дербес деректерді трансшекаралық беру дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін трансшекаралық беруге жазбаша нысанда келісімі болған және/немесе дербес деректер субъектісі Тарапы болып табылатын шартты орындаған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

8. Қорытынды ережелер
8.1. Пайдаланушы Операторға school@terricon.kz электрондық пошта арқылы хабарласу арқылы өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктеме ала алады.
8.2. Оператор Сайтта осындай өзгерістер туралы ақпаратты алдын ала орналастыра отырып, осы Саясаттың шарттарын жаңартуға құқылы. Егер Пайдаланушы өзгерістермен келіспеген жағдайда, дербес деректерді жинау, өңдеу және сақтау өзгертілген шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.
8.3. Саясат жаңа нұсқамен ауыстырылғанға дейін мерзімсіз жұмыс істейді.
8.4. Еркін қол жетімділіктегі саясаттың өзекті нұсқасы https://terriconschool.kz Интернет желісінде орналасқан.